^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

surakit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก

รองอธิการบดี

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

worapak1

วรภัค  จ้อยจินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

299479
วันนี้วันนี้48
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้171
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้219
เดือนนี้เดือนนี้3872
44.200.140.218

 

arroขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1.ยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเมือง  และบางคล้า ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

2.เมื่อยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการเกณฑ์ได้ที่สดีจังหวัด ในเดือนมีนาคมของทุกปี

3.ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันที่ตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยที่ทำการตรวจเลือก (วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจเลือกทหาร ให้ดูใน หมายเรียกพล)

4.หลักฐานที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว

4.1 ใบสำคัญ สด. 9 ฉบับจริง
4.2 ใบสำคัญหมายเรียกพล ฉบับจริง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 บัตรนักศึกษา

 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  แนบเอกสารดังนี้

  1. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 1 ใบ
  2. สำเนาหมายเรียกพล สด 35 จำนวน 1 ใบ (หากยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับที่สัสดีอำเภอ)
  3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ใช้ฉบับจริง) จำนวน 1 ใบ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ใบ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ใบ
  6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  คลิกที่นี่!!