^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun123

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

135279
วันนี้วันนี้52
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้69
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้289
เดือนนี้เดือนนี้495
3.228.11.9

arro นักศึกษาวิชาทหาร

        กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5  ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกๆปี นักศึกษาที่สนใจจะต้องนำหลักฐานมาติดต่อ  ดังนี้

1. บัตรนักศึกษาวิชาทหาร
2. ใบรายงานการจบของปีนั้นๆ
3. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ที่กองพัฒนานักศึกษา)

p16hl704vp1kci17evhonvj310f83


 

 

arroขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1 ยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเมือง  และบางคล้า ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

2. เมื่อยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันแล้ว ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการเกณฑ์ได้ที่สดีจังหวัด ในเดือนมีนาคมของทุกปี

3. ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันที่ตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยที่ทำการตรวจเลือก (วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจเลือกทหาร ให้ดูใน หมายเรียกพล)

4. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
4.1 ใบสำคัญ สด. ๙ ฉบับจริง
4.2 ใบสำคัญหมายเรียกพล ฉบับจริง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 บัตรนักศึกษา

ผู้ประส่งจะยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  แนบเอกสารดังนี้

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาหมายเรียกพล จำนวน 1 ใบ (หากยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับที่สัสดีอำเภอ)
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน จำนวน 1 ใบ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ใบ
 6. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ใบ
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  คลิกที่นี่!!

arroการประกันอุบัติเหตุ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการคุ้มครอง การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา โดยการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 25... และ สิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่   25 พฤษภาคม 25....

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 1. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 

 กรณีเสียชีวิต

 1.  (เตรียมเอกสารทุกรายการจำนวน 2 ชุดพร้อมรับรองสำเนา)
 2.  สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต - บิดา - มารดา และผู้รับผลประโยชน์(กรณีที่เป็นผู้เยาว์ให้ใช้ ใบเกิด แทนได้)
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต - บิดา มารดาและผู้รับผลประโยชน์(ต้องมีส่วนที่เห็นบ้านเลขที่และประทับคำว่า"ตาย"ในช่องผู้เสียชีวิต)
 4.  สำเนา ใบชันสูตรศพจากสถาบันนิติเวชหรือหนังสือรับรองการตายแล้วแต่กรณีการเสีย ชีวิต (โดยเลขที่เอกสารต้องตรงกับที่ระบุในใบมรณบัตรและมีผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วย
 5.  สำเนาใบมรณบัตร(ชื่อ - นามสกุลบิดา - มารดาของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตร ต้องตรงกับชื่อ - นามสกุลบิดา - มารดาในทะเบียนบ้านด้วย)
 6.  บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(ที่ระบุชื่อผู้เสียชีวิต-ระบุสาเหตุ-รายละเอียด-ผลการเกิดอุบัติเหตุ-ผลของคดี โดยรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี )
 7.  สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้เสียชีวิต - บิดา - มารดา ,สำเนาทะเบียนสมรส ,สำเนาทะเบียนอย่า ,สำเนาใบมรณบัตรของบิดา มารดา (ถ้ามี)
 8.  หลักฐานการจ่ายสินไหมจากบริษัทประกันภัยอื่น (ถ้ามี การเบิกจากบริษัทประกันภัยอื่นมาก่อน)
 9.  เอกสารอื่นใดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหม เช่น ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ผลคดีทางศาล ฯลฯ(ในกรรีที่บริษัทต้องการโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง

1 สูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ(ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย) 300,000
2 สูญเสีย ชิวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ 150,000
3 สูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 150,000
4 สูญเสีย ชีวิตจกาเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคเอดส์) 10,000
5 สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน) 150,000
6 สูญเสีย สายตา มือเท้า (หนึ่งส่วน) 90,000
7 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง) 15,000
8 เงินชดเชยการใช้บัตรทอง 30 บาท(จากอุบัติเหตุ - ผู้ป่วยใน) 1,000
9 เงินชดเชยการใช้บัตรทอง 30 บาท (จากอุบัติเหตุ - ผู้ป่วยนอก) 400
10 สูญเสีย ชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000
11 สูญเสีย ชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายโดยเจตนา 150,000
12 ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 150,000
เบี้ยประกัน ต่อคน (ต่อ 1 ปี) 200

ผู้ ให้บริการได้จัดตั้งกองทุนบริจาค "สายสัมพันธ์แห่งรัก" ในวงเงินกองทุน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดเป็นสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครองตามปกติของกรมธรรม์ โดยมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการสามารถเป็นสมาชิกอัตโนมัติโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสวัสดิการกองทุนบริจาค "สายสัมพันแห่งรัก" ถือเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้ที่ให้บริการจัดให้แก่ท่าน ดังรายละเอียด

1. การเสียชีวิต กรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 5,000 บาท
2. การสูญเสียสายตา มือเท้า (หนึ่งส่วน) ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 5,000 บาท
3. การสูญเสียสายตา มือ เท้า (สองส่วน) ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 10,000 บาท
4. การทุพพลภาพถาวรจากเจ็บป่วย หรือที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ ได้รับการบริจาค 5,000 บาท
5. การสูญเสีย นิ้วตังแต่ 1 ข้อนิ้ว จากอุบัติเหตุ ได้รับการบริจาค 2,000 บาท
6. การผ่าตัดใหญ่ที่ต้องวางยาสลบ จากอุบัติเหตุ ได้รับการบริจาค 2,000 บาท
7. การพักรักษาตัวในห้อง ไอซียู จากอุบัติเหตุ ได้รับการบริจาค 3,500 บาท
8. ไฟไหม้บ้านที่พักอาศัยต่อบ้าน 1 หลัง (กรณีบ้านตนเอง) ได้รับการบริจาค 3,000 บาท
9. ไฟไหม้บ้านที่พักอาศัยต่อบ้าน 1 หลัง (กรณีบ้านเช่า) ได้รบการบริจาค 1,000 บาท

******กำหนดวงเงินสูงสุดต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 50,000 บาทและตลอดระยะเวลาประกันภัย******

หากมีข้อสงสัยในเรื่องการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา   ติดต่อ คุณประภาส มาดะมัน  เบอร์โทรศัพท์ 01-8633035  คุณพงศกร  สวัสดิ์มาก  เบอร์โทรศัพท์ 084-5633538